Benvingut a COMEINIF: B-08859084

Domiciliada a:

C/Bruc, 39
08950-Esplugues de Llobregat
(Barcelona)

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 22978 Foli 43 Hoja 45851-B INSCRIPCIÓ 13ª
El logotip i imagotip són marques registrades de COMEI, S.L.

La major part de las informacions que es presenten en aquestes pàgines estan obertes a la participació dels seus usuaris, que poden comentar-les directament, en alguns casos previ registre, o a través de las diferents xarxes socials amb les que estan connectades: google+, facebook, twitter, linkedin o blogspot.

Aprovat el Reglament sobre els impostos ambientals a les emissions i residus nuclears

El Decret 178/2015 aprova el Reglament de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, regulant la forma de càlcul i els terminis de pagament de la taxa corresponent.

Etiquetatge de Residus Perillosos

L'1 de juny de 2015 entrà en vigor l'obligatorietat d'etiquetar seguint els Criteris Globals Harmonitzats a totes les mescles, abans conegudes com preparats. Aquesta modificació afecta directament als residus, que a partir d'aquesta data s'han d'etiquetar amb els nous pictogrames, ajustats a les indicacions del Reglament de la Unió Europea sobre classificació, etiquetatge i envasat (CLP), que deroga les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CE (sobre substàncies i preparats perillosos). Amb la nova reglamentació la codificació de riscos (abans H) es modifica per la nova codificació HP:

Aprovats els models per sol·licitar el tipus social del cànon de l’aigua per a usos domèstics

El tipus social del cànon de l’aigua per a usos domèstics s'aplica a tots aquels usuaris que pertanyen a col·lectius vulnerables:

  • Pensionistes amb pensions mínimes contributives
  • Famílies amb tots els membres en situació d’atur
  • Persones incloses en els col·lectius d’especial protecció.

Aquesta mesura es va introduir amb la Llei 7/2011 i ha estat ampliada per la darrera Llei de mesures fiscals, financeres i administratives (3/2015).

Pàgines

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner.