Benvingut a COMEINIF: B-08859084

Domiciliada a:

C/Bruc, 39
08950-Esplugues de Llobregat
(Barcelona)

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 22978 Foli 43 Hoja 45851-B INSCRIPCIÓ 13ª
El logotip i imagotip són marques registrades de COMEI, S.L.

La major part de las informacions que es presenten en aquestes pàgines estan obertes a la participació dels seus usuaris, que poden comentar-les directament, en alguns casos previ registre, o a través de las diferents xarxes socials amb les que estan connectades: google+, facebook, twitter, linkedin o blogspot.

Etiquetatge de Residus Perillosos

L'1 de juny de 2015 entrà en vigor l'obligatorietat d'etiquetar seguint els Criteris Globals Harmonitzats a totes les mescles, abans conegudes com preparats. Aquesta modificació afecta directament als residus, que a partir d'aquesta data s'han d'etiquetar amb els nous pictogrames, ajustats a les indicacions del Reglament de la Unió Europea sobre classificació, etiquetatge i envasat (CLP), que deroga les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CE (sobre substàncies i preparats perillosos). Amb la nova reglamentació la codificació de riscos (abans H) es modifica per la nova codificació HP:

Aprovats els models per sol·licitar el tipus social del cànon de l’aigua per a usos domèstics

El tipus social del cànon de l’aigua per a usos domèstics s'aplica a tots aquels usuaris que pertanyen a col·lectius vulnerables:

  • Pensionistes amb pensions mínimes contributives
  • Famílies amb tots els membres en situació d’atur
  • Persones incloses en els col·lectius d’especial protecció.

Aquesta mesura es va introduir amb la Llei 7/2011 i ha estat ampliada per la darrera Llei de mesures fiscals, financeres i administratives (3/2015).

Se regula el traslado de residuos entre las Comunidades Autónomas

El traslado de residuos es objeto de normativa que regula tanto su traslado en el interior de las Comunidades Autónomas, mediante Documentos de Aceptación de los residuos, en especial los peligrosos, entre el productor y el tratador o receptor de los mismos, y el control del traslado a través de las Hojas de Seguimiento; como entre los diversos países de la Unión Europea y terceros países, siguiendo el Convenio de Basilea.

Nou Decret d'Autoprotecció

La Generalitat ha aprovat el nou decret d'Autoprotecció, modificant alguns dels procediments i simplificant el catàleg d'activitats sotmeses a ell i obligades a disposar i tramitar el Pla d'Autoprotecció. Els trets més característics de la nova regulació és la simplificació, gràcies a l'experiència acumulada en els darrers cinc anys:

Pàgines

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner.