Benvingut a COMEI

COMEI li ofereix els seus serveis per a millorar la gestió i impacte ambiental de la seva organització i una selecció de solucions tècniques provades per a:

I reduir els seus costs, tant ambientals com, el que és més important, econòmics.

Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT)

NEUCAT (CC David Stowell)
El Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya, conegut com NEUCAT, va ser aprovat per l'Acord de Govern de 3 de desembre de 2002. Té la finalitat de disposar d’una planificació d’emergències que permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències i emergències per nevades que es donin dins l’àmbit territorial de Catalunya.
COMEI prepara i assessora diversos municipis per millorar la seva capacitat de resposta davant d'aquest i altres riscs, així com a les empreses i institucions a elaborar els seus Plans d'Autoprotecció. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres si creu que li podem ajudar.

Eficiencia energética en las adquisiciones de las Administraciones Públicas integradas en el Sector Público Estatal.

Es transposa l'article 6 de la Directiva 2012/27 / UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'eficiència energètica. S'estableixen els principis i requisits d'eficiència energètica per a l'adquisició de béns, serveis i edificis per les administracions públiques integrades en el sector públic estatal.

D'acord amb el que disposa aquesta Llei sobre aquesta mesura, les administracions públiques a què es refereix l'apartat 2 de l'article 3 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que pertanyin al sector públic estatal, només podran adquirir béns, serveis i edificis que tinguin un alt rendiment energètic, en la mesura que això sigui coherent amb la rendibilitat, la viabilitat econòmica, la sostenibilitat en un sentit més ampli, la idoneïtat tècnica, així com una competència suficient, segons el que indica l'annex d'aquesta Llei

L'obligació anterior és aplicable als contractes de subministrament, de serveis i d'obres el resultat sigui la construcció d'un edifici, sempre que aquests contractes siguin d'un valor estimat igual o superior als llindars dels contractes que determinen la subjecció a una regulació harmonitzada que estableixen els articles 14, 15 i 16 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Igualment, és aplicable a l'adquisició o l'arrendament d'edificis

Se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas.

Aprobada la declaración de Zonas Marinas de Especial Protección para las Aves, de acuerdo con las Directivas 2009/147/CE y 92/43/CEE que se incorporaron a la legislación española a través de la Ley 42/2007, desarrollada por el Real Decreto 1274/2011 y la Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
La aprobación incorpora 39 espacios marinos.

Ley de Responsabilidad Medioambiental.

La ley de Responsabilidad Ambiental, aprobada en 2007 y modificada en 2011 define y sanciona las responsabilidades a las que los diferentes operadores deben hacer frente en caso de daños al medio ambiente. La legislación, y el Reglamento que la desarrolla determina las garantías financieras que deben tener constituidas mediante seguro, aval u otras dotaciones. El procedimiento puede iniciarse por parte de la administración o por personas interesadas, limitando la definición de interesados a aquellas personas que se hayan personado en el expediente, que hayan sufrido daños o pérdidas sobre sus derechos, bienes o intereses legítimos y a entidades sin ánimo de lucro que tengan como objetivo particular la protección del medio ambiente, que tengan una historia activa de al menos dos años y que desarrollen su actividad en el territorio afectado directamente; sin duda una reducción de la capacidad para defenderse de los daños que pudieran provocarse.

Amianto

La presència d'amiant a un edifici afecta als seus usos posteriors, aconseguir que les intervencions de remodelació o rehabilitació de l'edifici siguin segures implicarà haver d'eliminar, prèviament, tot l'amiant present i que es pugui fraccionar al llarg d'aquestes. Abans d'adquirir un edifici, en especial anterior a l'any 2000, demani'ns assessorament.

Pàgines

Tots els ingressos per publicitat que es generen en aquesta pàgina són cedits a projectes de protecció del medi ambient locals. Ajuda'ns a ajudar-lis prement en aquest banner.