Additius biològics per a depuració

PondDes de fa més de 3.800 milions d’anys, els microorganismes han aprofitat els recursos presents a la Terra per desenvolupar-se, i obtenir l’energia i els materials necessaris per a la construcció de les seves estructures orgàniques, detoxificant el medi i eliminant d’ell moltes substàncies perilloses per a la resta d’organismes vius.

Aquesta capacitat de degradar una gran varietat de formes químiques pot ser posada al servei de la societat.

Els microorganismes utilitzats i distribuïts per COMEI han estat seleccionats a partir de soques naturals, que enriquides atenent al substrat que hom vol tractar poden ser recuperades i posteriorment liofilitzades i envasades amb els nutrients i oligoelements que seran necessaris per a degradar la substància considerada en el medi aquàtic o en el sòl.

La superespecialització dels microorganismes seleccionats són la causa del seu èxit allà on altres fracassen, però és el motiu pel qual, eliminat el producte tòxic a tractar, siguin substituïts per la flora bacteriana natural, aquesta propietat els fa intrínsecament segurs en el tractament de la contaminacio.

No existeix un únic producte per a la millora del tractament dels contaminants, per tant es necessari conèixer molt bé les condicions del medi i les concentracions present per poder fer ús d’un o altre producte.

Cada producte ha estat dissenyat per tractar un corrent residual o una situació, indiqui’ns en què podem ajudar-li a millorar.

Per a la indústria química

 • Residus Químics – Millora el tractament dels residus químics abocats de forma regular o puntual al sistemes biològics de tractament d’aigües residuals.
 • Compostos Clorats – Degrada els compostos orgànics clorats presents a les aigües residuals i millora l’estat i les característiques dels fangs de les depuradores.
 • Hidrocarburs – Accelera la degradació dels residus de les instal·lacions de processat de productes petrolífers als sistemes de tractament biològic de les seves aigües residuals.
 • Hidrocarburs en aigües salobres – Desenvolupat per ser emprat en sistemes biològics de tractament de les aigües residuals de les refineries i els residus petrolífers en el medi marí i salobre.
 • Residus Ligno-cel·lulòsics – Accelera i millora l’eficiència del tractament biològic de les aigües residuals amb una càrrega important de residus ligno-cel·lulòsics reduint el cost del tractament.
 • Enzims per compostos orgànics – Formulació líquida de nutrients i enzims, obtinguda en els reactors d’enriquiment, que permet accelerar la degradació de productes químics orgànics complexes com els fenols, els anells benzènics, els surfactants i els alcohols.
 • Bioremediació d’Hidrocarburs – Utilitzat per a la bioremediació de sòls afectats per hidrocarburs i altres compostos orgànics, aporta microorganismes seleccions i els nutrients adequats per assolir la completa degradació d’aquests contaminants afavorint l’acció de la biomassa sobre la zona contaminada.
 • NutriOx – Aporta oxigen als sistemes de depuració amb manca d’aireació i millora l’eficàcia dels sistemes de bioremediació.
 • NutriNox – Complementa l’aportació d’oxigen amb tots els nutrients necessaris per a la depuració de les aigües i els sòls contaminats en els que el Nitrogen actua com limitant.
 • Nitrificants – Concentrat de microorganismes nitrificants que afavoreixen la transformació de l’amoni en nitrogen evitant els problemes derivats d’una nitrificació incorrecta de les aigües residuals i la descàrrega d’aquest contaminant eutrofitzant de les aigües naturals.

Per a la indústria agroalimentària

 • Proteïnes – Seleccionats per a tractar les aigües residuals fortament carregades en proteïnes procedents dels efluents d’instal·lacions de tractament de productes alimentaris d’origen animal.
 • Greixos – Selecció de soques de microorganismes efectuada a partir de la seva capacitat per a depurar aigües fortament carregades de greixos i olis d’origen animal procedents d’instal·lacions de processat de productes animals.
 • Sucres Vegetals – Aporta els micronutrients essencials per a la flora bacteriana present als sistemes de tractament de les aigües residuals derivades de les instal·lacions de manipulació de productes vegetals, com fruites, verdures i les activitats vitivinícoles.
 • Femers – Actua directament sobre les molècules responsables de la generació d’olors als femers de les explotacions ramaderes, iniciant els processos d’hidròlisi i oxidació d’aquestes i reduint la generació de compostos odorífers.

Depuració urbana i domèstica

 • Baixa Temperatura – Selecció de soques a partir de la seva activitat a baixes temperatures, permet millorar el tractament de les aigües residuals domèstiques al llarg de les temporades d’hivern evitant l’abocament d’aigües residuals mal tractades.
 • Biofilms – Formulació el pols que millora la fixació i la depuració de les aigües per part dels microorganismes en els sistemes de tractament per biofilms, com és és cas dels sistemes de Biodiscs o Filtres percoladors.
 • Llacunatge – Microorganismes seleccionats per a la millora de l’efluent de les aigües tractades en sistemes de llacunatge amb aireació.
 • Tancs de Greixos – Producte desenvolupat per millorar el tractament en digestors anaeròbics d’aigües residuals carregades de greixos i olis, com les generades a cuines i restaurants, millorant el rendiments dels tancs de greixos.
 • Nutrients – Aport addicional de micronutrients essencials pel metabolismes dels bacteris presents als sistemes de depuració desequilibrats, cobreix les necessitats metabòliques de la biomassa existent.
 • Alta Temperatura – Millora la densitat de les aigües residuals als pous de bombeig, en especial en aquells moments o situacions en els que l’aigua és calenta, aportant microorganismies termòfils adaptats.

Manteniment de conduccions i dipòsits d’aigua residual

 • Sulfhídric – Selecció de microorganismes seleccionats per la seva capacitat de prevenir la formació d’Àcid sulfhídric per part dels bacteris sufato-reductores presents a les conduccions d’aigües residuals. Incorpora els nutrients necessaris per millorar l’eficàcia dels microorganismes presents en el medi i els incorporats a la formulació.
 • Biosurfactants per greixos – Biosurfactants obtinguts en els processos d’enriquiment de microorganismes degradadors dels greixos. Permeten la liquació dels dipòsits de greixos i afavorir la seva biodegradació posterior.
 • Bioblock Greixos – Destinat a incorporar al llarg del temps la biomassa i els surfactants necessaris per a mantenir nets els tancs de greixos i els pous de bombament d’aigües residuals carregades d’aquests.
 • Bioblock Hidrocarburs – Allibera paulatinament la biomassa i els surfactants necessaris per a mantenir nets els separadors d’hidrocarburs reduint la generació de llots i evitant les irisacions de les aigües en el propi separador, millorant de forma efectiva el seu funcionament i la qualitat de l’efluent.
 • Biopack Fosses – Activa i manté la depuració de les aigües residuals en fosses sèptiques, reduint la generació de fangs i la qualitat de l’abocament.

Llacs i embassaments

 • Mulch Activat – Els coixins de mulch activats incorporen microorganismes seleccionats per a reduir l’acumulació de fangs en els embassament i llacs artificials. El coixí es degrada en la seva totalitat integrant-se en l’entorn.
 • Llacunes – Conté soques seleccionades per a mantenir les aigües dels embassament, les llacunes i dipòsits d’aigua, lliures de la proliferació d’algues, reduint l’acumulació de fangs orgànics al fons.

One Comment:

 1. Pingback: 3authority

Deixa un comentari