Estudi d’Impacte Ambiental Estratègic

Per autoritzar qualsevol canvi en el planejament del sòl cal que l’Administració avaluï el seu impacte ambiental. La presentació d’un Estudi d’Impacte Ambiental Estratègic forma part de la sol·licitud d’inici d’aquesta avaluació, amb l’esborrany de la proposta de planejament. En aquest moment s’informa a l’Administració dels objectius que es busca en la proposta de planejament  i les alternatives que s’han estudiat per tenir en compte els condicionants tècnics i ambientals als que aquesta ha de fer front.

COMEI assessora a la propietat i els equips tècnics per delimitat i minimitzar els impactes ambientals potencials que se’n puguin derivar de l’actuació considerant els efectes sobre la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, la seva incidència en el canvi climàtic, la petjada de carboni associada al pla o programa , els béns materials, el patrimoni cultural, el paisatge i la interrelació entre aquests factors. Aquests efectes han de comprendre els efectes secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà i llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius, i quan es pugui afectat espais de la Xarxa Natura 2000, avaluar aquesta afectació específicament.

Entre els estudis que hem dut a terme es compten, a més dels estudis ambientals de canvis puntuals del planejament, plans especials, els de caràcter més general, com els Plans d’Ordenació Municipal.

En aquests casos els nostres clients poden ser, des de despatxos d’arquitectes fins l’Administració de Justícia, passant pels promotors, públics o privats d’aquests canvis del planejament.

Deixa un comentari