Auditoria Due Diligence

El procés de Due Diligence Ambiental permet identificar els passius financers ocasionals pels riscos ambientals, de seguretat o salut derivats de l’operació de les instal·lacions o el seu estat, tant reconegut com percebut per les parts interessades. Els principals aspectes considerats són els derivats del compliment de la legislació, present o prevista, que aplica l’establiment, a causa d’activitats passades (per exemple per la presència d’amiant o contaminació del sòl) o presents (com les portades a terme en el moment de la revisió, la seva autorització administrativa i condicionants imposats), però també considerant l’evolució previsible d’aquestes, tant pel propietari actual com pel potencial adquirent .

La Due Diligence Ambiental desenvolupada per COMEI ofereix una informació molt útil en les operacions de canvi de la titularitat d’actius immobiliaris, principalment en establiments industrials, però també en aquells que han allotjat indústries o en operacions corporatives .

La nostra experiència ens permet oferir una informació útil, contrastada i documentada sobre l’estat dels actius i l’existència, o no, de costos ambientals ocults, que en el seu cas són valorats. D’aquesta forma els compradors i promotors immobiliaris (habituals clients d’aquest servei) es beneficien d’un preu d’adquisició al que poden descomptar tots els costos requerits per l’adaptació necessària, i el venedor disposa d’una eina que valora les instal·lacions en el seu preu just, protengint-li de l’erosió del preu de venda per “suposats” vicis ocults. La nostra participació ofereix una informació veraç i objectiva. La realització de Due Diligence Ambientals és imprescindible en operacions amb la indústria química, farmacèutica o petroquímica, però recomanable en moltes activitats, pels costos de gestió de residus no identificats prèviament i la responsabilitat de l’adquirent de les propietats.

El procés complet Due Diligence Ambiental pot implicar tres fases.

Fase I

Consisteix en:

  • Anàlisi documental de tots els elements de la instal·lació i l’emplaçament: usos anteriors, permisos i autoritzacions, sancions, queixes veïnals, característiques dels equips i els seus elements de protecció.
  • Inspecció visual de les instal·lacions, observant elements que permeten identificar les pràctiques ambientals, de seguretat i de prevenció i protecció dutes a terme.
  • Entrevistes amb persones clau de la instal·lació, i, si escau, amb els responsables de les operacions clau

En aquesta fase, seguint els procediments descrits en la norma ASTM E1527-13 adaptada a la realitat espanyola per nosaltres, no es realitza cap presa de mostres, que pot ser recomanada si així es considera convenient en l’informe redactat, en aquesta s’avaluen els riscos, els costos derivats de la responsabilitat i les recomanacions per al client, totes elles valorades econòmicament.

Fase II

Si, arran de les conclusions anteriors es considerés necessària una investigació més detallada, en observar evidències que fos necessari corroborar analíticament, aquestes es portarien a terme a la segona fase. Aquesta inclou, segons les necessitats del client:

  • El mostreig i anàlisi detallada d’aquells elements recomanats a la Fase I
  • La preparació de pressupostos de correcció , remediació o reducció dels efectes ambientals negatius

Fase III

La tercera fase consisteix, si així es considera necessari, en la correcció dels defectes ambientals observats:

  • Remediació de la contaminació identificada al sòl o les aigües
  • Incorporació de mesures de reducció de sorolls
  • Correcció de les emissions atmosfèriques de gasos o olors
  • Modificació dels sistemes de gestió i depuració d’aigües
  • Adaptació dels procediments operatius per reduir l’impacte ambiental.

Deixa un comentari