Evitar la contaminació del sòl

L’actual normativa relativa a la protecció del sòl estableix els mecanismes tècnics i administratius que haurien de permetre mantenir les característiques d’un sòl per a no limitar els seu ús futur. L’aplicació de les tècniques disponibles de protecció i control de la qualitat del sòl permet que, tant els propietaris del sòl com els seus usuaris puguin protegir-se de possibles afectacions que poden posar en perill, tant la seva salut com la dels ecosistemes. La legislació estableix que el responsable de la descontaminació d’un sòl contaminat és el causant de la contaminació, però subsidiàriament ho és també el seu posseïdor i el propietari, en aquest ordre, que podran repercutir sobre el primer els costos derivats de la descontaminació.

Les actuacions de descontaminació del sòl poden dur-se a terme, voluntàriament per part dels responsables de la descontaminació (causant, posseïdor o propietari) o a través d’acords de col·laboració amb l’Administració, que en aquest cas podrà repercutir a favor seu les plusvàlues generades per la millora del sòl i el seu ús fins recuperar els costos de la intervenció. En el cas que la descontaminació sigui realitzada pels responsables subsidiaris d’aquesta (posseïdor o propietari del sòl en el moment de la contaminació) aquests poden repercutir el cost de la recuperació, tant sols fins els nivells exigibles pels usos existents en el moment de la contaminació.

El desenvolupament industrial i urbà que ha tenint lloc als nostres municipis va portar a una reconversió del sòl ocupat per la indústria vers sòl residencial. La indústria, impulsada per les, cada vegada més estrictes normes ambientals tendeix a concentrar-se en àrees amb millors serveis i cedeix el sòl que posseïa, al costat de les ciutats i pobles, a la construcció d’habitatges i, en definitiva permet un major creixement dels nuclis de població.

La indústria ha estat y segueix sent un dels motors principals del nostre país, així Catalunya i València han ofert grans superfícies destinades a l’activitat industrial des dels inicis de la Revolució Industrial.

Instal·lacions antigues i obsoletes s’han substituït per noves infraestructures, però les fuites, les pèrdues, els abocaments d’Aigües contaminades i els Residus, en molts casos tòxics, que s’han dipositat sobre els Sòls segueixen en ell.

Malgrat que en un entorn industrial aquests materials poden no tenir major importància per a la salut dels treballadors, sí que la poden tenir pel medi ambient, en incorporar-se a les aigües superficials o subterrànies, i sobretot, en modificar l’ús del sòl, amb zones residencials, parcs, jardins o àrees de serveis, els seus efectes sobre la salut podrien ser molt negatius.

Per això es fa necessari evitar els riscos pel medi ambient que puguin suposar les activitats anteriors d’una parcel·la de terreny.

COMEI desenvolupa estudis sobre la qualitat del sòl de diversos emplaçaments i en alguns d’aquests porta a terme els treballs de descontaminació necessaris per assolir la restauració del medi.

Com els costos associats a la descontaminació del sòl poden ser molt elevats, és prioritària la prevenció, i per tan es fa necessari:

 • Evitar la contaminació del sòl.
 • Tenir en compte aquesta possibilitat davant la adquisició d’un terreny
 1. Evitar la contaminació del sòl.

  Un bon disseny de les instal·lacions i les correctes pràctiques ambientals eviten l’afectació al subsòl.

  La correcta disposició dels productes i magatzems de substàncies contaminants facilita el manteniment del sòl en perfectes condicions, les següents recomanacions poden evitar la contaminació del sòl:

  • Emmagatzemar els productes sota cobert i en superfícies pavimentades a l’abric de la pluja.
  • Protegir tots els tancs i dipòsits amb cubetes de retenció.
  • Instal·lar en els Tancs i dipòsits soterrats sistemes de detecció de fuites.
  • Utilitzar productes sòlids o en pols en comptes de les dissolucions aquoses.
  • Pavimentar i impermeabilitzar les superfícies i redirigir les aigües recollides a instal·lacions de tractament.

  Les condicions d’operació de les instal·lacions també eviten la presència de contaminants en el sòl.

  • No emmagatzemar residus a l’aire lliure.
  • Evitar les operacions de càrrega i descàrrega a l’aire lliure.
  • Realitzar totes les operacions en àrees protegides per cubetes de retenció de fuites.
  • Protegir les instal·lacions amb sistemes de protecció a la corrosió.
  • No reutilitzar els bidons i contenidors per a productes diferents sense una neteja prèvia.
  • Netejar i recollir immediatament qualsevol fuita o abocament.
  • Disposar d’instruccions per escrit sobre les operacions de magatzematge i transvasament de líquids.

  Un sistema de vigilància ambiental pot permetre una ràpida detecció de l’afectació al subsòl i l’actuació immediata, amb una reducció significativa dels danys i costos de la recuperació.

  • Disposar de xarxes de control de vapors presents en el sòl.
  • Realitzar controls de magatzem freqüents i per mètodes fiables.
  • Disposar d’un procediment d’actuacions en front de fuites i abocaments.

  COMEI pot ajudar-li a evitar que els tancs d’emmagatzematge de productes químics afectin al subsòl, i adaptar aquests a les corresponents ITC.

 2. Abans de comprar un terreny

  Cal investigar la possible contaminació del subsòl, per això, recomanem seguir els següents passos:

  1. Realitzar l’IPS, Inf.Preliminar del Sòl atenent a les característiques de l’emplaçament.
  2. Procedir a una Informe de Situació.
  3. Investigar l’abast de la contaminació.
  4. Analitzar el mètode i cost del Tractament de Sòl per a la descontaminació

Deixa un comentari