Investigació i descontaminació de sòls amb diversos focus

A l’entorn d’un emplaçament d’un client industrial on s’havien emprat dissolvents clorats es va observar la presència de TCE, PCE i TCA. L’estudi del subsòl va permetre determinar la presència de dos focus diferents, el primer lligat a una bassa de desengreix de peces metàl·liques i el segon a un antic dipòsit. Segons la informació de l’empresa ambdós focus havien estat eliminats, malgrat això les concentracions observades en els més de vint sondeigs efectuats, mostraven la presència d’altes concentracions de dissolvents clorats, en determinats punts.

L’estudi permet observar que ambdós focus presenten comportaments diferents, a causa de les característiques i heterogeneïtat del medi i les propietats físico-químiques dels dissolvents considerats.Investigació sòls contaminatsLa localització dels antics focus, la geologia local i la profunditat del nivell freàtic són coherents amb l’afectació observada en pous veïns, amb el que es va dissenyar un sistema de tractament del sòl que contemplava:

  1. Tractament per fases dels focus secundaris (els primaris ja havien estat eliminats), amb oxidants.
  2. Interposició de barreres reactives en el perímetre de la instal·lació, per protegir els receptors de l’entorn.
  3. Extracció de vapors i tractament amb stripper i carbó activat
  4. Aireació forçada amb recuperació i tractament de vapors
  5. Bioaugmentació amb aportació de tensioactius,  nutrients i co-solvents

El tractament pot variar al llarg del temps, les proves efectuades fins el moment demostren que la complexitat del medi i els contaminants implicats no permeten baixar la guàrdia: la proximitat de pous de regadiu i abastament fan que el risc ambiental associats sigui molt elevat. Protegir la població i aconseguir la màxima eficiència en el tractament és la nostra prioritat

Deixa un comentari