Estudis d’Impacte Ambiental

Hipericum perforatum

L’aprovació administrativa de diferents projectes, plans i programes impliquen l’anàlisi dels efectes que poden tenir sobre l’entorn, COMEI col·labora amb el promotor, públic o privat, per aconseguir minimitzar l’impacte ambiental de les seves propostes i maximitzar els efectes positius.

Els nostres estudis permeten incorporar millores ambientals a projectes de diverses tipologies i de diverses escales, que permeten tenir en compte les regulacions municipals, autonòmiques, estatals i europees. Els estudis incorporen:

  • Anàlisi ambiental del projecte: per a determinar els elements responsables d’impactes ambientals i comprendre com interaccionen entre ells, el que ens permet proposar modificacions al projecte que millori el seu impacte ambiental
  • Estudi de l’entorn en el que hom proposa la seva realització, en molts projectes industrials no és possible variar el seu emplaçament, pel que caldrà determinar la presència o no d’elements vulnerables a les accions del projecte. Però en  projectes de planificació o infraestructures l’estudi del territori permet identificar aquelles alternatives que tenen menors efectes negatius i majors de positius. La participació d’experts de diferents disciplines i la seva coordinació ens permetran oferir la millor alternativa viable.
  • Proposta d’alternatives, aquestes inclouen tant les variants al projecte com a la seva implantació territorial, avaluant amb el nostres tecnòlegs i els del promotor aquells paràmetres que faran el projecte final més sostenible i integrat en el seu entorn.
  • Proposta de Mesures Correctores i Pla de Vigilància: el seu objectiu és definir les actuacions de protecció o correcció que serà necessari introduir per verificar, a través del pla de seguiment, que l’impacte ambiental s’ajusta a les previsions, o actuar en el sentit de corregir les desviacions que es puguin observar.

Li acompanyem en tota la tramitació del projecte fins aconseguir la seva Declaració Ambiental i l’autorització o llicència que permet la seva execució.

Deixa un comentari