Política

La Direcció de COMEI es compromet a prestar els seus serveis a la societat tot garantint sempre la protecció i conservació del medi ambient, de la salut i la confidencialitat de la informació aportada, utilitzant tots els recursos al seu abast per a prevenir i limitar els efectes negatius relacionats amb les activitats de l’empresa i les conseqüències que aquestes ocasionen en executar-se. La nostra intenció és ser reconeguts pels nostres clients, empleats, la comunitat i qualsevol estament interessat, com una empresa compromesa socialment i amb la protecció i conservació del medi ambient i la salut.

La política de COMEI es desenvolupa en base als següents principis:

 1. La col·laboració amb els nostres clients per aconseguir que les activitats s’executin garantint la seva compatibilitat, permetent el seu desenvolupament sense afectar de forma negativa l’entorn ambiental, social i econòmic en el que es duen a terme i afavorint la millora contínua, l’eficàcia i eficiència en el consum d’energia i de matèries primeres emprades així com la seva reutilització i reciclatge.

 2. El compliment de tota la legislació que afecta a les activitats desenvolupades, i en particular:

  • Les relatives a les relacions amb el medi ambient.

  • Les relacionades amb la salut dels treballadors i de les persones que participen en la consecució dels seu objectius.

  • La utilització, conservació i custòdia de les dades personals dels clients i proveïdors passats, actuals o potencials dels que tingui coneixement.

 3. La identificació dels efectes ambientals, sobre la salut de les persones o la qualitat de:

  • Les activitats desenvolupades per l’empresa.

  • Els plans programes i projectes que dissenya o en els que participa.

 4. Establir objectius i fites que considerin els aspectes derivats d’aquesta política com guia per a la gestió de l’empresa.

 5. Analitzar les oportunitats de minimització dels impactes negatius detectats, i fins i tot previsibles, actualitzant els procediments periòdicament per ajustar-los al progrès tècnic i a la normativa.

 6. Integrar en els projectes i activitats les mesures correctores més adequades, donant prioritat a les protectores, que permeten prevenir els efectes negatius abans que apareguin o maximitzar els positius.

 7. Desenvolupar plans de formació i conscienciació pels nostres treballadors sobre totes les qüestions relacionades amb el seu treball i en particular les derivades dels seus efectes ambientals i la protecció de la salut.

 8. Comunicar els compromisos adquirits amb la societat a tots els nostres empleats i clients i posar-la a disposició del públic.

Per tot això, COMEI, S.L. es compromet a mantenir el seu sistema de gestió seguint models normalitzats de reconeixement internacional.

Deixa un comentari