Residus

COMEI és un proveïdor de serveis de consultoria ambiental per al sector dels residus i el reciclatge, l’assessorament a una gamma de clients incloent productors de residus, la indústria de la gestió de residus, els seus reguladors i inversors.

La nostra filosofia de gestió de residus segueix una jerarquia de residus establerta de (1)prevenció de residus, (2)minimització, (3)reutilització, (4)reciclatge, (5)valorització energètica i (6)dipòsit.

L’equip de COMEI té l’experiència necessària per proporcionar consells pràctics sobre totes les tipologies de residus municipals: domèstics o comercials; industrials: banals, perillosos o no; agrícoles i miners.

COMEI ofereix els següents serveis:

  • Suport de residus del sector públic
  • Assessorament a empreses privades de gestió dels residus.
  • Suport en la presa de decisions d’inversions i empreses de construcció
  • Assistència tècnica i administrativa a la gestió de residus industrials

Oferta de Serveis Tècnics:

  • Identificació i selecció de tecnologia de tractament de residus i disposició
  • Tramitació administrativa:Planificació, obtenció d’autoritzacions i registre
  • Disseny i Gestió de Projectes
  • Logística de la gestió dels residus

Amiant en edificis industrials

La presència d’amiant en edificis és més habitual del que alguns poden pensar. Els efectes sobre la salut de l’ús d’amiant es coneixen des d’antany, així l’Ordre de 31 de gener de 1940, per la qual s’aprova el Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball ja para esment a…

Continua

Recuperació d’olis i greixos amb Skimmers

Skimmer
El funcionament del skimmers és extraordinàriament senzill, una cinta de material plàstic lipòfil parcialment submergida en l’aigua contaminada per olis, adsorbeix sobre la seva superfície els olis i greixos que suren a la superfície, recollint-los i facilitant la seva gestió posterior. D’aquesta forma les aigües contaminades per hidrocarburs milloren de…

Continua

Compostatge electromecànic

Els sistemes de autocompostatge permeten obtenir, a partir de la matèria orgànica produïda a les cuines (restes d’aliments) o al jardí, de forma accelerada, un compost que pot ser usat amb tranquil·litat i sense molèsties per a adobar la terra del jardí, l’hort o els tests. Aquest compostador és un…

Continua

Normativa de gestió de residus

L’entrada en vigor del Real Decret 180/2015 ha incorporat canvis significatius en la gestió de tots els Residus a Catalunya, a partir d’aquesta, tots els productors de residus que es destinin a incineració, valorització o eliminació, inclosos els residus domèstics, han de donar-se d’alta com a productor de residus, i…

Continua

Cintes d’Skimmer

Atenent a les característiques del líquid en el que es troben els olis i greixos que hom desitja recuperar amb l’skimmer disposem de cintes fabricades en materials diversos que permeten oferir unes propietats físiques, químiques i mecàniques diferents, a continuació exposem els materials més característics i les seves propietats de…

Continua

Gestió d’animals morts a canyets

Des de l’any 2009, la normativa comunitària estableix que es pot autoritzar l’alimentació dels animals salvatges amb determinats subproductes animals no destinats a consum humà i amb materials com cossos sencers o parts d’animals morts que continguin material especificat de risc, per tal d’alimentar espècies en perill o protegides d’ocells…

Continua

Compostatge electromecànic

[:ca]Compostador electromecànic GG10[:es]Compostador electromecànic GG10[:]
Els sistemes d’autocompostatge permeten obtenir, a partir de la matèria orgànica produïda a les cuines (restes d’aliments) i al jardí, de manera accelerada, un compost que pot ser usat amb tranquil·litat i sense molèsties per abonar el terra del jardí, l’hort o els testos. Aquest compostador és un equip electromecànic…

Continua