Residus

COMEI és un proveïdor de serveis de consultoria ambiental per al sector dels residus i el reciclatge, l’assessorament a una gamma de clients incloent productors de residus, la indústria de la gestió de residus, els seus reguladors i inversors.

La nostra filosofia de gestió de residus segueix una jerarquia de residus establerta de (1)prevenció de residus, (2)minimització, (3)reutilització, (4)reciclatge, (5)valorització energètica i (6)dipòsit.

L’equip de COMEI té l’experiència necessària per proporcionar consells pràctics sobre totes les tipologies de residus municipals: domèstics o comercials; industrials: banals, perillosos o no; agrícoles i miners.

COMEI ofereix els següents serveis:

  • Suport de residus del sector públic
  • Assessorament a empreses privades de gestió dels residus.
  • Suport en la presa de decisions d’inversions i empreses de construcció
  • Assistència tècnica i administrativa a la gestió de residus industrials

Oferta de Serveis Tècnics:

  • Identificació i selecció de tecnologia de tractament de residus i disposició
  • Tramitació administrativa:Planificació, obtenció d’autoritzacions i registre
  • Disseny i Gestió de Projectes
  • Logística de la gestió dels residus

PetroXtractor: Sistemes de remediació d’aigües subterrànies per contaminació d’hidrocarburs

Coneguts com a sistemes de remediació d’aigües subterrànies sense bombes, l’ús dels skimmers per a la recuperació de substàncies lipòfiles és la forma més econòmica d’eliminar la contaminació per hidrocarburs de les aigües subterrànies. L’skimmer pot reduir la concentració d’hidrocarburs a l’aigua fins a nivells acceptables o usar-se com a…

Continua

Amiant en edificis industrials

La presència d’amiant en edificis és més habitual del que alguns poden pensar. Els efectes sobre la salut de l’ús d’amiant es coneixen des d’antany, així l’Ordre de 31 de gener de 1940, per la qual s’aprova el Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball ja para esment a…

Continua

Recuperació d’olis i greixos amb Skimmers

Skimmer
El funcionament del skimmers és extraordinàriament senzill, una cinta de material plàstic lipòfil parcialment submergida en l’aigua contaminada per olis, adsorbeix sobre la seva superfície els olis i greixos que suren a la superfície, recollint-los i facilitant la seva gestió posterior. D’aquesta forma les aigües contaminades per hidrocarburs milloren de…

Continua

Compostatge electromecànic

Els sistemes de autocompostatge permeten obtenir, a partir de la matèria orgànica produïda a les cuines (restes d’aliments) o al jardí, de forma accelerada, un compost que pot ser usat amb tranquil·litat i sense molèsties per a adobar la terra del jardí, l’hort o els tests. Aquest compostador és un…

Continua

Normativa de gestió de residus

L’entrada en vigor del Real Decret 180/2015 ha incorporat canvis significatius en la gestió de tots els Residus a Catalunya, a partir d’aquesta, tots els productors de residus que es destinin a incineració, valorització o eliminació, inclosos els residus domèstics, han de donar-se d’alta com a productor de residus, i…

Continua

Cintes d’Skimmer

Atenent a les característiques del líquid en el que es troben els olis i greixos que hom desitja recuperar amb l’skimmer disposem de cintes fabricades en materials diversos que permeten oferir unes propietats físiques, químiques i mecàniques diferents, a continuació exposem els materials més característics i les seves propietats de…

Continua