Gestió de residus d’envasos

La gestió dels residus d’envasos ha d’anar dirigida a:

 • Minimitzar el seu pes i volum, el que redueix el seu cost econòmic i ambiental.
 • Recuperar els envasos posats en el mercat per a promoure la seva reutilització
 • Facilitar el reciclatge dels materials que formen part dels envasos
 • Valoritzar els materials que hi són presents per evitar el seu dipòsit en abocadors.

Per a promoure el compliment d’aquests principis es disposa de dues eines administratives:
La redacció de Plans Empresarials de Prevenció dels residus d’envasos i la informació periòdica a l’Administració de les actuacions que les empreses duen a terme per a gestionar els envasos que posen en el mercat.

Plans Empresarials de Prevenció.
Les empreses que en el decurs d’un any puguin generar unes quantitats superiors a les següents de residus d’envasos han de preparar els Plans Empresarials de Prevenció:

 • 250 tones d’envasos de vidre
 • 50 tones d’envasos d’acer
 • 30 tones d’envasos d’alumini
 • 21 tones d’envasos de plàstic
 • 16 tones d’envasos de fusta
 • 14 tones d’envasos de cartró o materials compostos
 • 350 tones d’envasos, amb independència de la seva composició.

Per fer-los cal tenir en compte els respectius Programes de Residus que, tant l’Estat com diverses comunitats autònomes han desenvolupat i aprovat. Per a l’aprovació d’aquests Plans Empresarials, es valora la capacitat dels envasos per a ser reutilitzats, reciclats i suportar una llarga rotació en el mercat, però també la toxicitat dels productes que en formen part de la seva composició, com és el cas de determinats metalls, i la reducció del pes, eliminació d’envasos superflus o quina relació respecte al producte envasat sigui excessiva, les accions que afavoreixen la valorització dels envasos gràcies al seu disseny o composició i la participació de materials reciclats en aquesta també han de ser contemplats. Per a la redacció d’aquests Plans, les empreses compten amb el nostre assessorament.

Deixa un comentari