Seguretat

La nostra societat està sotmesa a riscs que en molts casos augmenten a causa de les nostres mateixes activitats. COMEI ofereix els seus serveis per analitzar l’exposició als riscs del territori o les activitats, calculant el seu impacte. Hem desenvolupat models d’anàlisi del risc i la seva valoració econòmica que tenen en compte les pèrdues ocasionades, la seva recuperació i gestió de les emergències.

Els nostres estudis de riscos tenen en compte els efectes causats per fenòmens naturals i per riscos tecnològics, en tots els casos, on és possible actuem per evitar-los, en altres per augmentar la resiliència dels sistemes, i en tot cas per reduir les seves conseqüències i facilitar el retorn a la normalitat.

Tingui en compte, a més de les condicions de l’emplaçament i de les seves activitats, les del seu entorn:

 • Fenòmens naturals:
  • Inundacions i aiguats.
  • Nevades i Allaus.
  • Moviments sísmics i riscos geològics.
  • Incendis Forestals.
 • Riscos tecnològics
  • Accidents amb productes químics en instal·lacions industrials o el transport per carretera o ferrocarril.
  • Efectes de fuites o vessaments al sòl o les aigües continentals o marines.
  • Emissió de gasos i substàncies a l’atmosfera.
  • Risc nuclear i Radiològic

En el seu estudi i anàlisi apliquem models probabilístics i estadístics que permeten determinar el risc i vulnerabilitat, i  valoracions del dany que inclouen els efectes econòmics.

Si està interessat en conèixer els impactes derivats de la seva activitat, considerar els riscos ambientals és indispensable per poder valorar tant la necessitat d’autoprotecció com les responsabilitats civils derivades.

Cal tenir en compte, també, els derivats del canvi climàtic i l’emissió de gasos amb efecte hivernacle.

 • Conèixer la seva petjada de carboni li permetrà valorar l’impacte sobre el canvi climàtic que té la seva activitat i l’ús dels seus productes.
 • Valorar els efectes del canvi climàtic sobre la seva activitat li ofereix l’oportunitat d’avançar-se als esdeveniments i preveure la protecció de la seva inversió.