Plans d’Emergència Municipals

Tots els municipis de Catalunya poden elaborar els seus Plans Bàsics d’Emergències Municipals en un Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que, redactat seguint les instruccions establertes permet definir els protocols d’actuació en cas d’emergència o activació d’algun dels Plans d’Emergència Especials de la Generalitat de Catalunya.

Des de COMEI, seguint amb la nostra filosofia de servei integrat als nostres clients, ajudem a redactar i implantar els corresponents plans d’emergència municipals, conscients de que per a una correcta implantació és necessari un coneixement del medi, de les activitats industrials i dels efectes, de cada un dels elements sobre els altres.

Atenent a les característiques del municipi pot estar obligat o no a la preparació del seu Pla d’Emergència Municipal. Així els municipis amb més de vint mil habitants (20.000 hab), els que sense arribar a aquesta població tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per la seva situació geogràfica o activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal i els corresponents plans d’actuació municipal i/o els plans específics pels casos en que estiguin afectats.

En el cas de municipis de menys de 20.000 habitants o que no siguin turístics han de contemplar els riscos que els afectin, i pel que existeix pla especial aprovat per la Generalitat de Catalunya (incendis forestals, inundacions, risc sísmic, substàncies perilloses -amb PEE-, transport de mercaderies perilloses, nevades o contaminació accidental de les aigües marines), o els riscos específics per aquells que els hi siguin propis.

El contingut dels Plans d’Emergència Municipal és semblant a qualsevol altre Pla d’Emergència, i en el cas de Catalunya, aquest ha d’adaptar-se al que estableix el Decret 155/2014.

En primer lloc es dur a terme una descripció del territori i les seves infraestructures (Situació, Serveis bàsics, Orografia, Hidrografia, Població, Climatologia, Activitats econòmiques, Infraestructures i vies de comunicació), de l’anàlisi dels factors de risc i la vulnerabilitat del municipi i de l’organització dels centres operatius de l’Ajuntament i els seus serveis.

El Pla inclou els mecanismes d’activació i resposta a cada una de les fases de l’emergència (avís, alerta, emergència) es defineixen, a  partir del reconeixement de les infraestructures disponibles en el municipi per a la Protecció Civil i les característiques del medi, els procediments d’actuació en cas d’activació d’una emergència.

El pla no podria ser efectiu si no es vigila la seva implantació, així es procedirà a les activitats de formació i informació de totes les parts que participen d’aquest i el seu manteniment i revisió, incloent els simulacres que calgui per a la seva comprovació.

COMEI ha preparat els Plans d’Actuació o d’Emergència Municipal de diversos municipis.

Deixa un comentari