Protocol Local d’actuació per Pandèmies (CoVid-19)

S’inclou a continuació un Protocol de procediments d’actuació municipal per utilitzar en els diferents Ajuntaments de Catalunya que pot ser útil per ordenar la situació. En aquesta versió, millorada sobre l’anterior s’ha inclòs:

  1. L’estructura mínima del Comitè d’Emergències Municipal (Direcció de l’Emergència i Tinents d’Alcalde/ssa), que seria interessant que rebés el suport de responsables de les àrees clau: Avisos i Suport a la Població.
  2. Les actuacions mínimes per mantenir els serveis a la població: ordre, avisos, suport logístic i a les persones.
  3. Llistes de comprovació per verificar el funcionament dels serveis que es presten al municipi
  4. Actuacions recomanables en els centres de treball
  5. Actuacions recomanables en els centres d’atenció telefònica
  6. Procediments operatius

Informació Municipal per Pandèmies

Recordem la importància de comptar amb els Procediments de Protecció Civil Municipal actualitzats per poder avançar-se a les situacions d’emergència.

Comments are closed.