Plans d’Autoprotecció

Totes les activitats que conviuen a àrees amb riscos considerats en els Plans d’Emergència de la Generalitat de Catalunya i que poden patir les seves conseqüències o ser les seves iniciadores, haurien de disposar de Plans d’Autoprotecció pels Riscs que els hi correspongui, tant els derivats de la pròpia activitat com el seu entorn i contemplar la seva coordinació amb els Plans de Protecció Civil municipals, autonòmics i estatals.

Les activitats obligades a prepara un Pla d’Autoprotecció són les indicades a l’Annex del Decret 30/2015, però la necessitat que té el titular de l’activitat a garantir la seguretat dels seus usuaris i les responsabilitats que es deriven, recomanen la redacció de Protocols d’Actuació a aplicar en cas d’emergències.

El plans i protocols no es limiten als riscs circumscrits a la pròpia instal·lació, incorporen tant els aspectes de seguretat, com els riscos laborals, a més dels que depenen de l’entorn: inundacions, nevades, allaus, incendis forestals, contaminació o accidents.

 • En el cas de les activitats afectades per la Directiva SEVESO-II pels riscs d’accidents greus, segueix aplicant-se els Reals Decrets 119/2005, de 4 de febrer i 948/2005, de 29 de juliol, darreres modificacions del Real Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel que s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses, i és la informació derivada d’aquests estudis de seguretat la que s’utilitzarà pel desenvolupament dels respectius Plans d’Autoprotecció.

 • En el cas de la prevenció d’inundacions dels embassaments i presses aquests han de preparar la documentació derivada de l’Ordre de 12 de març de 1996, que aprovà el Reglament Tècnic de Seguretat en Preses i Embassaments, i aquesta s’utilitza per a la redacció del seu propi Pla d’Autoprotecció i el de les instal·lacions afectades per aquest aigües avall.

 • Per la seva banda, els Establiments (Escoles, Centres Sanitaris i Establiments Turístics) i espectacles públics estan obligats a protegir a les persones que hi assisteixen contra els riscos que hi poden presentar-se.

COMEI ofereix als responsables d’aquests centres, l’assessorament i la col·laboració necessària per a garantir una resposta eficaç en contra d’aquests sinistres; elaborant, implantant i millorant els Plans d’Autoprotecció.

Amb els Plans d’Autoprotecció els nostres clients coneixen els riscs als que estan sotmesos, identifiquen els seus recursos i punts més vulnerables, i són capaços de defensar-se d’aquests de forma adequada, guarint a la població afectada i evitant danys al medi ambient i costos econòmics, que gràcies als ajuts econòmics que s’ofereixen poden ser rescabalats.

El Pla d’Autoprotecció presenta el contingut següent:

 1. Identificació de les instal·lacions: Inventari, anàlisi i avaluació del risc
  • Identificació i dades de contacte de la instal·lació
  • Emplaçament i entorn
  • Vies de comunicació i aproximació
  • Descripció de la instal·lació
  • Personal i Organització
  • Anàlisi de risc
  • Plànols
 2. Autoprotecció: Inventari i descripció dels mitjans i mesures existents:
  • Mitjans materials disponibles
  • Mitjans humans
  • Mesures de correcció i autoprotecció existents
  • Plànols
 3. Manual d’Actuació
  • Classificació de les emergències plausibles
  • Equips d’Emergència, organització dels equips actuants
  • Actuacions previstes per a cada situació d’emergència
  • Fitxes d’actuació
  • Integració en plans locals, municipals, sectorials i territorials
 4. Implantació, Manteniment i Actualització
  • Responsabilitats i Organització
  • Programa d’implantació, formació i informació
  • Exercicis i simulacres programats
  • Programa de manteniment
  • Actualitzacions
 5. Annexos

El grau de desenvolupament i profunditat en el tractament de cada un d’aquests apartats dependrà de la incidència d’una possible emergència.
Si el seu pla d’autoprotecció no cobreix les seves expectatives, no ho dubti, posi’s en Contacte amb nosaltres

Deixa un comentari