Normativa de gestió de residus

L’entrada en vigor del Real Decret 180/2015 ha incorporat canvis significatius en la gestió de tots els Residus a Catalunya, a partir d’aquesta, tots els productors de residus que es destinin a incineració, valorització o eliminació, inclosos els residus domèstics, han de donar-se d’alta com a productor de residus, i disposar d’un contracte de transport i de tractament, estant tots els transports de residus sotmesos a control documental.

Per tant:

  • Totes les empreses han de tenir codi de productor de residus

  • Per a tots els residus que es generin cal haver fet un contracte d’acceptació amb un tractador/valoritzador/recuperador/eliminador autoritzat, i haver-ho notificat a l’Agència de Residus. La comunicació, en forma de Fitxa d’Acceptació o Notificació Prèvia de Trasllat, té una validesa de tres anys.

  • Qualsevol trasllat de residus haurà de ser documentat, a través d’un Full de Seguiment o, si aquest no fóra necessari, amb un Document d’Identificació.

Si teniu qualsevol dubte al respecte, el nostre servei d’assessorament us pot ajudar a resoldre-ho. Poseu-vos en contacte amb nosaltres:

  • Alta de productor de residus

  • Caracterització de residus.

  • Selecció de transportistes i/o tractadors de residus.

  • Tramitació de la Fitxa d’Acceptació, Contracte de Tractament o Notificació Prèvia de Trasllat.

  • Assessorament i suport en el trasllat de residus.

Deixa un comentari