Declaració anual de Residus Industrials

ResidusCOMEI ajuda a les empreses a preparar i presentat la Declaració anual de residus industrial, per tal de garantir el compliment del que disposa el Real Decret 833/1988 i el Decret 93/1999, aquests determinen que els productors de residus industrials, tal i com els defineixen ambdós decrets, estan obligats a declarar a l’Administració Ambiental Competent la quantitat de residus que generen. La Declaració ha de presentar-se a l’Agència de Residus de Catalunya a través de l’SDR al llarg del primer trimestre de cada any (31 de març). Si necessita ajuda ens pot delegar la seva presentació, posi’s en contacte amb nosaltres i li facilitarem tota la tramitació.

La Declaració de Residus resumeix la gestió efectuada amb tots els residus generats o presents a l’empresa al llarg de l’any anterior, a més dels residus gestionats a l’exterior, la declaració inclou les matèries primeres i subproductes emprats en el procés i els materials comercialitzats o subproductes generats. No han de declarar-se les aigües residuals, que són objecte de la DUCA (Declaració d’Ús i Consum de l’Aigua), ni els que estan inclosos en algun dels SIGs reconeguts per l’Administració Ambiental.

Si necessita ajut per a la preparació i presentació de la seva Declaració de Residus no dubti en contactar amb nosaltres.

Qui ha de presentar la DARI?

 • Les activitats que generin més de 10 tones de residus perillosos en un any.
 • Totes les empreses industrials, amb independència del volum de residus perillosos que generin, o sigui aquelles quina activitat sigui considerada industrial, d’acord amb el Catàleg d’Activitats Econòmiques de Catalunya, les que comencen pels dos dígits compresos entre el 05 i el 39.

Les empreses amb menys de 5 treballadors poden presentar una versió simplificada de la Declaració de Residus.

Que es declara?

A la Declaració cal indicar:

 1. Les dades generals de l’empresa, inclòs el seu número de productor de residus i el Responsable de Residus de l’empresa.
 2. Les activitats desenvolupades, en especial: l’energia, els productes i subproductes emprats, els processos industrials seguits i els residus i subproductes generats.
 3. Les operacions de gestió de tots els residus, perillosos o no, identificant: les operacions de gestió efectuades amb tots ells, siguin internes (com l’aprofitament o el magatzematge temporal) o externes, i en aquest darrer cas, especificant tant el transportista com el receptor dels residus i subproductes, i la documentació contractual enregistrada a l’Agència de Residus, si s’escau (la Fitxa d’Acceptació)

Quan es fa la Declaració de Residus Industrials?

La declaració de residus de cada any ha de presentar-se al llarg del primer trimestre de l’any següent al de la seva generació, és a dir, abans del 31 de març de cada any.

Com es presenta?

La presentació pot fer-se exclusivament a través del Sistema Documental de Residus. Si necessita ajuda no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres o trucar-nos al 93.313.46.66 per tal que li puguem ajudar en aquesta tramitació.

Recordi que no pot fer la declaració en paper o suport digital.

Què passa si no es presenta?

La no presentació de la Declaració de Residus Industrials està tipificat al text refós de la Llei de Residus com una infracció greu, i pot ser sancionada amb multa de fins a 600.000 €.

Des de l’any 2011, l’Agència de Residus ha deixat d’enviar per correu postal la documentació per a tramitar la Declaració de Residus, el que no significa que no s’hagi de presentar. COMEI li tramita la declaració de residus, a més d’assessorar-lo sobre la resta d’obligacions legals que li afecten i millorar la gestió actual dels seus residus.

Altres consideracions a tenir en compte:

 • En el cas dels productors de residus industrials, inclosos en els codis del CCAE del 05 al 39, és necessari que es donin d’alta en l’Inventari Permanent de Productors de Residus Industrials emplenant el model A-1. Les empreses quina activitat no és industrial però que generin més de 10 tones de residus en un any, han d’utilitzar el model A-2.
 • La gestió dels residus industrials ha de ser realitzada per empreses autoritzades per l’Agència de Residus i la seva actuació és controlada per aquesta, per tant, qualsevol cessió de residus industrials per a la seva gestió per tercers està sotmesa a la necessitat de lliurar la Fitxa d’Acceptació del residu a l’Agència. El número atorgat a cada Fitxa haurà de constar a la Declaració de Residus.
 • El transport de residus està sotmès al control per l’Agència de Residus, raó per la qual el lliurament de residus al gestor disposa d’un control documental, realitzat a través del Full de Seguiment. Es tracta d’un bloc que acompanya tot el transport de residus format per cinc fulls, s’emplena a la sortida del residu del centre productor, de forma que:
  • el primer full (verd) es queda al centre productor, comprovant que el residu ha estat lliurat a un transportista autoritzat per ser lliurat a un tercer.
  • el segon full (rosa) una vegada s’ha comprovat la quantitat lliurada del residu transportat i segellat pel centre receptor és pel transportista, conforme s’ha lliurat adequadament.
  • el tercer (groc) és pel centre receptor del residu.
  • el quart (blanc) es retorna al productor per donar constància del fet que el material ha estat efectivament lliurat al centre de destinació.
  • el cinquè (blanc) serà lliurat pel receptor del residu a l’Agència de Residus de Catalunya pel seu control final
 • Els residus perillosos no es poden emmagatzemar als centres de producció més de 6 mesos.
 • Tots els productors de residus industrials, amb independència del volum generat, i amb l’única excepció dels que generen únicament residus dels considerats domèstics, han de fer les accions oportunes per a reduir la seva generació o perillositat. El Real Decret 952/1997 obliga a presentar, amb una periodicitat quadri-anual un estudi dirigit a la seva minimització, sent la primera presentació abans del 6 de juliol de 2001 o a l’inici de l’activitat, si és posterior.
 • En el cas dels residus d’envasos, aquests són declarats i gestionats amb una eina molt semblant de la que formen part, tant el Pla de Prevenció com la Declaració Anual d’Envasos, quin termini de lliurament és el mateix

Si té qualsevol dubte sobre aquest o altres temes que considera li podem assessorar, faci’ns-ho saber. Posarem al seu abast totes les eines de les que disposem per a minimitzar els residus generats i reduir els costos de la seva gestió.

Deixa un comentari